ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Menu
Box Set ชุด คำพ่อสอน (12 เล่ม) ปกอ่อน
Home > Shop Online

Box Set ชุด คำพ่อสอน (12 เล่ม) ปกอ่อน

รหัสสินค้า : 1129901
ชุด คำพ่อสอน
เรื่อง : ตุ๊บปอง
ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล, นันทชัย สิลุจจยานนท์, เปรมา จาตุกัญญาประทีป
ประเภท : นิทานภาพคำกลอน
ช่วงวัย : 4-6 ปี
ขนาด : 9 X 9 นิ้ว
จำนวน (หน้า) : 24
ประเภทปก : ปกอ่อน
สำนักพิมพ์ : แฮปปี้คิดส์
ราคา : 1,140.-   855.-

จำนวน  


รายละเอียด

๑๒ องค์ คำพ่อสอน ชุดนี้ซิดี...ต้องมีทุกบ้าน
ากความซาบซึ้งในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานนิทานแห่งความภูมิใจของ “ตุ๊บปอง” เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ก้าวเดินตามแนวทางคำสอนของพระองค์ ชุด คำพ่อสอน เป็นหนังสือดีที่พ่อแม่ที่มีลูกวัยปฐมวัยต้องมีไว้ทุกบ้านและห้องเรียนชั้นอนุบาลต้องมีในทุกห้องเรียน
 

ชุด คำพ่อสอน 1 ชุด มี 12 เรื่อง (ปกอ่อน)

 
 
กราบพระบาท : ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นว่าในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในทุกด้าน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่พสกนิกรชาวไทยทุกคน ให้อยู่ร่วมกัน โดยปกติ ราบรื่น มีความสามัคคี มีเหตุผล และมีความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องชัดเจน เพื่อรักษาชาติประเทศ และความผาสุกสงบที่สืบต่อกันมาช้านานนี้ไว้ได้
 
 
เข้าใจ...เข้าใจ : การคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
เด็กต้องรู้ว่าถ้าทำตนให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ย่อมได้รับประโยชน์เป็นส่วนของตนด้วย  และผู้เห็นแก่ตัวเบียดเบียนประโยชนส่วนรวม ย่อมบั่นทอนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติ และที่สุดตนเองก็เอาตัวไม่รอด
 
 
ทำได้...อยู่ดี : ความเข้าใจในการเป็นประชาธิปไตย
เด็กต้องฝึกฝนในตนสามารถอยู่กับผู้อื่นได้โดยราบรื่น มีความอดทนและอดกลั้นต่อความคิด และความต้องการที่แตกต่างด้วยปัญญา ความโอนอ่อน สามารถผ่อนตามได้ด้วยเหตุผล จนเกิดความกระจ่างแจ้งในวิถีทาง
 
 
เล่มนี้...ซิดี : การใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
หนังสือเป็นธนาคารสะสมความรู้ ที่มหนุษย์ได้สร้างมาแต่โบราณกาลจนทุกวันนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กก้าวหน้าได้โดยแท้
 
 
ช่วยกัน นั่นแหละดี : ความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่
เด็กต้องรู้ว่า ตนนั้นมีหน้าที่อันสำคัญและผูกพันในการตอบแทนคุณบิดา มารดา และผู้อุปการะช่วยเหลือ ด้วยการประพฤติดี หมั่นศึกษาหาความรู้ความสามารถเหมาะแก่กาลสมัย
 
 
ร้อยมาลัย ไปวันสงกรานต์ : การรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
เด็กต้องเรียนรู้ และตั้งใจที่จะรักษาวัฒนธรรมของบ้านเมืองด้วยความเข้มแข็ง เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ว่าประเทศชาติของเรามีของดี ที่นับว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม
 
 
พอดี พอดี : ความพอเพียง
เด็กต้องฝึกฝนตนให้รู้จักพอในความต้องการใช้ชีวิตพอประมาณ พอเพียงตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง
 
 
อยู่ไหน หาไม่เจอ : ความมีระเบียบ วินัย
เด็กต้องฝึกฝนตนให้รู้ตัวอยู่เสมอ จะทำให้เป็นคนมีระเบียบ สามารถทำอะไรได้อย่างถูกต้อง นำสู่การสร้างความสำเร็จ ความเจริญ ให้แก่ตนเองและส่วนรวมได้
 
 
ไม่ ไป บอก : ความมีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ
เด็กต้องเข้าใจว่า ตนนั้นเป็นผู้เยาว์ ที่ต้องสะสมความรู้ เพื่อเตรียมตัวสำหรับดำรงชีวิตบนโลกนี้ ให้รอดต่อไปในอนาคต ด้วยความรู้ตัวว่าทำดีหรือไม่ดี
 
 
เก็บได้ ให้คืน : ความซื่อสัตย์สุจริต
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดี เด็กจึงต้องฝึกฝนให้เกิดมีขึ้นในตน จักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ มีชีวิตที่สะอาด เจริญมั่นคง
 
 
มือน้อยน้อย ปลูก : การเผื่อแผ่และแบ่งปัน
เด็กต้องเรียนรู้ว่าสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นก็จะเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข
 
 
บ้านต้นไม้ : ความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ
เด็กต้องฝึกฝนความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจตั้งแต่เล็ก เมื่อเจออุปสรรคอะไร จะสามารถผ่านพ้นไปได้ อย่างไม่ท้อถอย ไม่โกรธ และไม่น้อยใจ

Tag : พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ในหลวง รัชกาลที่ ๙ 
 
 สินค้าแนะนำ

ชุด คำพ่อสอน

มือน้อยน้อยปลูก (ปกอ่อน)

95.-   76.-
Save 20%
ชุด คำพ่อสอน

ทำได้ อยู่ดี (ปกแข็ง)

175.-   99.-
Save 43%
ชุด คำพ่อสอน

อยู่ไหนหาไม่เจอ (ปกแข็ง)

175.-   99.-
Save 43%


Contact Us

  บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
     เลขที่ 1/999 อาคารภูมิสรวล ถนนกำแพงเพชร 6
     แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
  โทรศัพท์ : 0-2575-2559
  e-mail : info@planforkids.com

Subscribe to Our Newsletter

Follow Us