ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Menu
ร่วมงานกับเรา
 
แปลน ฟอร์ คิดส์ ผู้ผลิตหนังสือและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและก้าวไปพร้อมกัน
 
1. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ 1 อัตรา
- วางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ให้สอดคล้องกับแผนงานขององค์กร
- สร้างความผูกพันให้พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและต่อองค์กร
- ดูแลและและกำกับการปฏิบัติงานด้านความสะอาด การรักษาความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในองค์กร
- เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลให้กับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
- ติดต่อหน่วยงานราชการ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างน้อย 3-5 ปี ขึ้นไป
- บุคลิกดี ทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ดี มีความเป็นผู้นำ
- มีความคิดเชิงกลยุทธ์ และมีความสามารถในการวิเคราะห์
- มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
- สามารถใช้อินเทอร์เน็ต โปรแกรม MS-Office ได้ดี

2. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา
- วางแผนและบริหารกลยุทธ์ทางการตลาดวิเคราะห์ยอดขายและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงแผนการตลาด
- หาช่องทางในการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดและวางแผนการขาย
- วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด คู่แข่ง กลยุทธ์ทางการตลาด การส่งเสริมการขาย สำหรับผลิตภัณฑ์
- ประสานงานและสนับสนุนทีมงานให้สามารถทำงานบรรลุได้ตามเป้าหมายอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทางด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- มีความรู้ทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เด็ก (อายุ 0-3 ปี) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (การเขียนและการพูด)
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
- สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้

3.  WEB DEVELOPER   1   POSITION
 
Requirement
- A recognized degree/diploma in Software Engineering, Computer Science or related field
- Knowledge of PHP, HTML5, XML, Android, MySql, Facebook SDK, Wordpress, Magento
- Experience in writing apps for ios/ Android/ Windows Phone Platforms
- Ample experience with ios DSK / Google Android SDK.
- Can work as a team, must be able to work under extremely high pressure, excellent communications and interpersonal skill

4. เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน 1 อัตรา
- บันทึกบัญชีด้านการรับ, การจ่าย และรายการปรับปรุง รวมถึงทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และรายงานบัญชีที่เกี่ยวข้อง
- ปิดต้นทุนสินค้าแนบเอกสารรับวางบิล Supplier
- Bank Reconzine , จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
- เก็บเงินขายสินค้าสัปดาห์หนังสือ, มหกรรมหนังสือ และ planforkidsbookfair
- เช็คสต๊อกร้านค้าต่างจังหวัด (เป็นครั้งคราว)
- เก็บเอกสารงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว

5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Sourcing Officer) 1 อัตรา
- สรรหาสินค้าสำหรับเด็กและครอบครัว ของเล่นเด็ก สินค้าเสริมพัฒนาการของเด็ก เครื่องเล่น ฯลฯ ที่มีคุณภาพ ทั้งในและต่างประเทศ
- สรรหาและคัดเลือกผู้ขาย (Supplier) ให้ได้ตามคุณสมบัติที่เหมาะสม
- เจรจาต่อรองราคา เงื่อนไขการสั่งซื้อ และเงื่อนไขการชำระเงิน
- จัดทำเอกสารสั่งซื้อสินค้า และประสานงานการสั่งซื้อเพื่อให้ได้สินค้าตรงตาม Requirements 
- ติดตาม ประสานงานกับผู้ขาย ในการส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลา
- ร่วมประชุมกับผู้เกี่ยวข้องเรื่องจัดหามาจำหน่ายตามนโยบายของบริษัทฯ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศชาย หรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีความสามารถในการจัดหาสินค้า มีทักษะด้านจัดซื้อและเจรจาต่อรองได้ อย่างน้อย 3-5 ปี
- มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถจัดหาสินค้าและดูงานนอกสถานที่ได้
- มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งพูด-อ่าน-เขียน และโต้ตอบอีเมล์ต่างประเทศได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. เจ้าหน้าที่ขายเคลื่อนที่  3  อัตรา
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
- สามารถออกต่างจังหวัดและทำงานนอกเวลาได้
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
- ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : ออกบูธจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษา


 7. กราฟิกดีไซน์ Graphic Design 1 อัตรา
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ร่วมทีมและสนับสนุนการทำงานในแผนกประชาสัมพันธ์ ในการออกแบบผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในสื่อออนไลน์ และงานวิดีโอ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานกับสื่อมวลชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีความชำนาญในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการออกแบบและผลิตชิ้นงาน โดยรองรับสื่อวิดีโอได้อย่างดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีแนวคิด ไอเดียแปลกใหม่ มีความรับผิดชอบ และมีความกระตือรือร้นสูง
- รักการเรียนรู้ และสนใจความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะแนวทางใหม่ ๆ ในการทำคลิป ผลิตรายการ
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์พื้นฐาน
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
- สามารถปฏิบัติงานภายในเวลาที่จำกัด ภายใต้ภาวะกดดันได้

8. โปรดักชั่น ผลิตรายการ 1 อัตรา
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ร่วมทีมและสนับสนุนการทำงานในแผนกประชาสัมพันธ์
- ผลิตคลิปสั้น วิดีโอ และร่วมกันทำรายการใน YouTube Channel โดยใช้เครื่องมือพื้นฐานให้ออกมาดี
- ประสานงานกับสื่อมวลชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทำคลิปสั้น วิดีโอ และผลิตรายการ โดยใช้อุปกรณ์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีแนวคิด ไอเดียแปลกใหม่ มีความรับผิดชอบ และมีความกระตือรือร้นสูง
- รักการเรียนรู้ และสนใจความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะแนวทางใหม่ ๆ ในการผลิตวิดีโอ
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์พื้นฐาน
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
- สามารถปฏิบัติงานภายในเวลาที่จำกัด ภายใต้ภาวะกดดันได้
 
 
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่

(เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)
บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
1/999 อาคารภูมิสรวล ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210


โทรศัพท์ : 0-2575-2559 ต่อ 208
โทรสาร : 0-2575-2659
E-mail : hr@planforkids.com
 

Contact Us

  บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
     เลขที่ 1/999 อาคารภูมิสรวล ถนนกำแพงเพชร 6
     แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
  โทรศัพท์ : 0-2575-2559
  e-mail : info@planforkids.com

Subscribe to Our Newsletter

Follow Us