ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Menu
ร่วมงานกับเรา
 
แปลน ฟอร์ คิดส์ ผู้ผลิตหนังสือและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและก้าวไปพร้อมกัน
 
1. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ 1 อัตรา
- วางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ให้สอดคล้องกับแผนงานขององค์กร
- สร้างความผูกพันให้พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและต่อองค์กร
- ดูแลและและกำกับการปฏิบัติงานด้านความสะอาด การรักษาความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในองค์กร
- เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลให้กับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
- ติดต่อหน่วยงานราชการ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างน้อย 3-5 ปี ขึ้นไป
- บุคลิกดี ทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ดี มีความเป็นผู้นำ
- มีความคิดเชิงกลยุทธ์ และมีความสามารถในการวิเคราะห์
- มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
- สามารถใช้อินเทอร์เน็ต โปรแกรม MS-Office ได้ดี

2. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา
- วางแผนและบริหารกลยุทธ์ทางการตลาดวิเคราะห์ยอดขายและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงแผนการตลาด
- หาช่องทางในการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดและวางแผนการขาย
- วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด คู่แข่ง กลยุทธ์ทางการตลาด การส่งเสริมการขาย สำหรับผลิตภัณฑ์
- ประสานงานและสนับสนุนทีมงานให้สามารถทำงานบรรลุได้ตามเป้าหมายอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทางด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- มีความรู้ทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เด็ก (อายุ 0-3 ปี) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (การเขียนและการพูด)
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
- สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้

3. WEB DEVELOPER   1   POSITION
 
Requirement
- A recognized degree/diploma in Software Engineering, Computer Science or related field
- Knowledge of PHP, HTML5, XML, Android, MySql, Facebook SDK, Wordpress, Magento
- Experience in writing apps for ios/ Android/ Windows Phone Platforms
- Ample experience with ios DSK / Google Android SDK.
- Can work as a team, must be able to work under extremely high pressure, excellent communications and interpersonal skill

4. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Sourcing Officer) 1 อัตรา
- สรรหาสินค้าสำหรับเด็กและครอบครัว ของเล่นเด็ก สินค้าเสริมพัฒนาการของเด็ก เครื่องเล่น ฯลฯ ที่มีคุณภาพ ทั้งในและต่างประเทศ
- สรรหาและคัดเลือกผู้ขาย (Supplier) ให้ได้ตามคุณสมบัติที่เหมาะสม
- เจรจาต่อรองราคา เงื่อนไขการสั่งซื้อ และเงื่อนไขการชำระเงิน
- จัดทำเอกสารสั่งซื้อสินค้า และประสานงานการสั่งซื้อเพื่อให้ได้สินค้าตรงตาม Requirements 
- ติดตาม ประสานงานกับผู้ขาย ในการส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลา
- ร่วมประชุมกับผู้เกี่ยวข้องเรื่องจัดหามาจำหน่ายตามนโยบายของบริษัทฯ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศชาย หรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีความสามารถในการจัดหาสินค้า มีทักษะด้านจัดซื้อและเจรจาต่อรองได้ อย่างน้อย 3-5 ปี
- มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถจัดหาสินค้าและดูงานนอกสถานที่ได้
- มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งพูด-อ่าน-เขียน และโต้ตอบอีเมล์ต่างประเทศได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่ขายเคลื่อนที่  3  อัตรา
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
- สามารถออกต่างจังหวัดและทำงานนอกเวลาได้
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
- ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : ออกบูธจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษา


ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่

(เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)
บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
1/999 อาคารภูมิสรวล ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210


โทรศัพท์ : 0-2575-2559 ต่อ 208
โทรสาร : 0-2575-2659
E-mail : hr@planforkids.com
 

Contact Us

  บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
     เลขที่ 1/999 อาคารภูมิสรวล ถนนกำแพงเพชร 6
     แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
  โทรศัพท์ : 0-2575-2559
  e-mail : info@planforkids.com

Subscribe to Our Newsletter

Follow Us