ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Menu
จิ๊กซอว์
ชุดนิทานกุ๋งกิ๋ง
ชุดนิทานไดโนน้อย
ชุดนิทานตุ๊บปอง
ชุดนิทานที่แนะนำโดยนายแพทย์ประเสริฐ
ชุดนิทานในหลวง รัชกาลที่ ๙
ชุดนิทานป๋องแป๋ง
นิทาน/หนังสือเด็ก
นิทานพร้อมกิจกรรมเสริมทักษะ
บัตรภาพ/Flash Cards
แบบฝึกเสริมทักษะ
สื่อเสริมพัฒนาการ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
หนังสือ 2 ภาษา จีน-ไทย
หนังสือ 2 ภาษา จีน-อังกฤษ
หนังสือ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ
หนังสือ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย
หนังสือ 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ
หนังสือการ์ตูน/วรรณกรรม
หนังสือกิจกรรม/ศิลปะ/ระบายสี
หนังสือคู่มือและความรู้ทั่วไป
หนังสือนิทาน-เพลง-CD/DVD
หนังสือบอร์ดบุ๊ค
หนังสือลอยน้ำ/หนังสือผ้า
หนังสือสารคดี/เสริมความรู้
ร่วมงานกับเรา
 
แปลน ฟอร์ คิดส์ ผู้ผลิตหนังสือและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและก้าวไปพร้อมกัน

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ 1 อัตรา
 
รายละเอียดงาน
• วางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ให้สอดคล้องกับแผนงานขององค์กร
• สร้างความผูกพันให้พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและต่อองค์กร
• ดูแลและกำกับการปฏิบัติงาน ด้านความสะอาด การรักษาความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในองค์กร
• เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลให้กับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
• ติดต่อหน่วยงานราชการ
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
• มีความรับผิดชอบต่องานสูง บุคลิกดี ทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ดี มีความเป็นผู้นำ
• มีความคิดเชิงกลยุทธ์ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ได้รอบด้าน
• มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
• สามารถใช้ Internet / MS-Office ได้เป็นอย่างดี และใช้ช่องทาง Social Media มาปรับใช้ในงานได้

เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี – ลูกหนี้ 2 อัตรา

คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่นๆ
• มีความขยัน คล่องแคล่ว กระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความละเอียดรอบคอบ
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Excel สามารถใช้สูตรพื้นฐานได้
• หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี – ลูกหนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

• ตรวจสอบลูกหนี้ที่ค้างชำระ รวมทั้งวางแผนกงานและติดตามทวงถามในการเรียกชำระเงินจากลูกค้าของบริษัท
• ตรวจสอบรายการขายและบันทึกยอดขายที่เกี่ยวข้องในส่วนของบัญชี
• จัดทำรายงานต่างๆ ประเมินผลการติดตามหนี้และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสียหายอันเกิดจากการไม่ชำระเงินของลูกค้า 

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

รายละเอียดงาน
• ดูแลสถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ชื่อสถาบัน Kindermusik สถานที่ทำงานอยู่ที่ตลาดบองมาร์เซ่ หลังวัดเสมืยนนารี
• ประสานงานขายและบริการหลังการขาย ให้ข้อมูลหลักสูตรการสอนกับลูกค้า และประสานงานกับครูชาวต่างชาติ
• งานประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ
• ปฏิบัติงาน 5 วัน เวลา 8.30 – 17.30 น. / หยุด 2 วัน (วันธรรมดา)

คุณสมบัติ
• เพศหญิง อายุ 22 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาศึกษาศาสตร์, นิเทศศาสตร์ หรือ อักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารดี มี Service Mind ชอบในงานบริการ
• บุคลิกภาพดี มีความขยัน อดทน มีความคล่องตัวในการทำงาน
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ และสามารถใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ ได้
• มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง ถึงระดับดีมาก, สามารถสนทนาสื่อสารเบื้องต้นได้
• หากมีประสบการณ์ในการทำงานสถาบันสอนภาษามาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ยินดีรับสมัครศึกษาที่จบใหม่ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

เจ้าหน้าที่แผนกขายเคลื่อนที่ (ออกบูธ)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 45 ปี
• สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว และทำงานนอกเวลาได้
• สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
• หากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (Sourcing Officer)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
• มีความสามารถในการจัดหาสินค้า มีทักษะด้านจัดซื้อและการเจรจาต่อรอง อย่างน้อย 3-5 ปี
• มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถจัดหาสินค้าและดูงานนอกสถานที่ได้
• มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้ง พูด-อ่าน-เขียน และโต้ตอบอีเมล์ต่างประเทศได้
• มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์สื่อสาร/ คอมพิวเตอร์/ โปรแกรมพื้นฐาน / ระบบโซเซียลมีเดีย
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
• มีความรู้ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทางด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (การเขียนและการพูด)
• สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
• หากมีประสบการณ์ด้านการจัดหาสินค้าที่เกี่ยวกับเด็กทั้งในและนอกประเทศมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ตลาดจีน)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่นๆ
• ทักษะการใช้ภาษาจีนในระดับสื่อสารได้ ทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียนและพิมพ์ , และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษพอใช้
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
• มีความขยัน กระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความละเอียดรอบคอบ
• มนุษยสัมพันธ์ดีเลิศ ชอบประสานงานและติดต่อลูกค้า
• หากมีประสบการณ์ด้ารการนำเข้า-ส่งออก หรือประสบการณ์ทำงานและศึกษาจากประเทศจีนมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว 

เจ้าหน้าที่หน่วยจัดส่ง (ขับรถส่งสินค้า)

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย อายุระหว่าง 18 - 35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
• มีใบอนุญาตขับขี่และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
• ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และมีใจให้บริการ และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
• หากมีประสบการณ์ในการขับรถส่งสินค้ามาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 
 
สวัสดิการบริษัท
1. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
2. ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน
3. การตรวจสุขภาพประจำปี
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัท)
6. สวัสดิการกู้ยิมเงิน (แบบไม่เสียดอกเบี้ย)
7. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
8. กองทุนประกันสัวคมและกองทุนเงินทดแทน
9. การปรับเงินประจำปี (ตามผลการประเมิน)
10. การฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
11. กิจกรรมกีฬาสี และงานเลี้ยงประจำปีบริษัท รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
12. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น มงคลสมรส, คลอดบุตร, ฌาปนกิจศพ เป็นต้น
13. สิทธิในการลาประเภทต่างๆ ที่มากกว่ากฎหมายแรงงาน และสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย

 

วิธีการรับสมัคร
1. เดินทางมาสมัครงานด้วยตนเอง (จะได้รับการสัมภาษณ์ทันที)
2. ส่งประวัติสมัครงานเข้ามาที่ E-Mail : hr@planforkids.com
3. โทรสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2575-2559 ต่อ 208
 
(เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)
บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
1/999 อาคารภูมิสรวล ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น 

2

 

Contact Us

  บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
     เลขที่ 1/999 อาคารภูมิสรวล ถนนกำแพงเพชร 6
     แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
  โทรศัพท์ : 0-2575-2559
  e-mail : info@planforkids.com

Subscribe to Our Newsletter

Follow Us