ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
สนุกกับการเรียนรู้อย่างมีความหมาย คิดได้ ทำได้...ตามแบบ “สะเต็มศึกษา”
คำว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)
เรียนรู้ถูกวิธี สร้างสุขภาวะดีให้ลูกได้ง่าย
สุขภาวะเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่ง ที่พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบตัวเองได้ตั้งแต่เล็ก เช่น อาบน้ำ แปรงฟัน กินอาหาร พักผ่อนนอนหลับ เข้าห้องน้ำ ฯลฯ เพื่อให้ติดตัวเป็นนิสัยไปจนโต
พัฒนาอารมณ์และสมองด้วยของเล่น วัยแรกเกิด - 3 ปี
เชื่อหรือไม่ว่า... ของเล่น ให้คุณค่ามากกว่าความสนุก และยังช่วยพัฒนา EQ และ IQ ด้วย มาพัฒนาอารมณ์และสมอง ด้วยของเล่น เพื่อลูกวัยแรกเกิด - 3 ปี กันค่ะ
 
6 ตัวอย่างคำถามที่ช่วยฝึกให้หนูนึกถึงใจคนอื่น
พฤติกรรมการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่นไม่ได้เกิดขึ้นโดยง่ายกับเด็กเล็ก ด้วยลักษณะตามพัฒนาการที่ยังยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง อย่างไรก็ตาม เราสามารถที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนพฤติกรรมการแบ่งปันให้กับเด็ก ๆ ของเราได้ ซึ่งมีหลากหลายวิธีด้วยกัน
การเตรียมความพร้อมทางวิทยาศาสตร์
การสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ คือการส่งเสริมให้เด็กสนใจ อยากรู้ อยากเห็น เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เด็กได้รับจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเด็ก ถ้าเด็กรู้จักสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เข้าใจสิ่งที่เขาสงสัย เข้าใจโลกที่เขาอยู่ และสามารถพัฒนาการคิด การรู้จักหาคำตอบแบบวิทยาศาสตร์ได้
แนวทางในการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก
นักการศึกษาพบว่า การพัฒนาความคิดรวบยอดให้กับเด็กเป็นสิ่งสำคัญ การส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดที่เหมาะสมจะทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร์ และช่วยให้เด็กพบว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
 
5 เทคนิค กิน นอน กอด เล่น เล่า เสริมสร้างไอคิวและอีคิวลูกน้อย
กรมอนามัยแนะ สร้างเด็กให้ฉลาด สุขภาพดี ต้องเริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา 2 ปีแรกของชีวิต เป็นช่วงเวลาทองที่สำคัญ ในการสร้างสมอง เน้น กิน นอน กอด เล่น เล่า ช่วยเด็กไทยพัฒนาการดี พร้อมเติบโตสมวัย แข็งแรง
มาค้นหาความฉลาดของลูกด้วยทฤษฎีพหุปัญญา 9 ด้าน
โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ เจ้าของทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) บอกว่ามนุษย์เรามีความฉลาดทุกด้าน เพียงแต่ด้านไหนมากด้านไหนน้อยแตกต่างกัน ซึ่งความฉลาดเหล่านั้นจะหลอมรวมเป็นบุคลิกของตัวเรา มาค้นหาความฉลาดของลูกด้วยทฤษฎีพหุปัญญา 9 ด้านกันค่ะ
6 Q มีอะไรบ้างและสำคัญต่อเด็กอย่างไร
ช่วงปฐมวัยนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต ถ้าเราปูพื้นฐานที่ดีให้กับลูกตั้งแต่ยังเล็ก ลูกก็จะมีพื้นฐานชีวิตที่ดี เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เร็ว และเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคม ซึ่งความฉลาด หรือ Quotient ที่ควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก มีด้วยกัน 6Q ดังนี้
 
มารู้จักหนังสือแต่ละแบบกันเถอะ
เปิดโลกการเรียนรู้ด้วยหนังสือ หนังสือมีมากมายหลายแบบ แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร มาดูกันค่ะ
เกิดอะไรในสมอง เมื่อหนูได้ฟังนิทาน
งานวิจัยแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีทั้งด้านพฤติกรรม ผลการเรียน และปฏิกิริยาของสมอง เมื่อพ่อแม่อ่านนิทานให้ลูกฟัง มาดูกันว่าเกิดอะไรในสมอง เมื่อเด็กๆ ได้ฟังนิทาน
เด็กที่มี EF กลุ่มทักษะปฏิบัติ เป็นแบบไหน (ตอนที่ 5)
EF กลุ่มทักษะปฏิบัติ ประกอบด้วย 1.Initiating (การคิดริเริ่มและลงมือทำ) 2. Planning&Organizing (การวางแผนและการจัดการ) และ 3. Goal-directed Persistence (การมุ่งมั่นเป้าหมาย) เด็กที่มี EF กลุ่มทักษะปฏิบัติที่ดี เป็นแบบไหน มาดูกัน