ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Menu
Home > ourfamily


 

ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 16 ของ "โครงการนิทานเพื่อนรัก" นิทานรายเดือน โดย บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ผู้นำในการสร้างสรรค์หนังสือและสื่อคุณภาพ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 เพื่อส่งเสริมและสร้างความสุขในการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย (แรกเกิด – 6 ปี) ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ภาษาธรรมชาติแบบองค์รวม (Whole Language) เราคัดสรรหนังสือนิทานดีๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เด็กๆ ได้สัมผัสเรื่องราวที่หลากหลายจากต่างวัฒนธรรม ถ่ายทอดผ่านภาพประกอบหลายเทคนิคหลากสไตล์ ซึ่งจะช่วยเปิดโลกและมุมมองใหม่ๆ อันส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ สติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์

เพื่อให้สมาชิกในแต่ละช่วงวัยได้รับประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาจากโครงเรื่อง แนวคิด ความยาวของเนื้อเรื่อง และระดับภาษา นิทานเพื่อนรัก จึงแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ  

ระดับ 1 (อนุบาล 1- อนุบาล 2) ครอบคลุม 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์, กิจกรรมสร้างสรรค์, กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ, เกมการศึกษา, กิจกรรมเสรี และกิจกรรมกลางแจ้ง
• ระดับ 2 (อนุบาล 3 – ประถม 1) สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ

นิทานเพื่อนรัก ปีที่ 15
 
ระดับ 1 (อนุบาล 1- อนุบาล 2) 
 
ฉบับที่ 79 เดือนมิถุนายน 2559
ฉบับที่ 80 เดือนกรกฎาคม 2559
ฉบับที่ 81 เดือนสิงหาคม 2559
     
 
ฉบับที่ 82 เดือนกันยายน 2559 ฉบับที่ 83 เดือนพฤศจิกายน 2559  ฉบับที่ 84 เดือนธันวาคม 2559 
     
 
 
ฉบับที่ 85 เดือนมกราคม 2560
ฉบับที่ 86 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
 
 
 
    
   
 
  ระดับ 2 (อนุบาล 3 - ประถม 1)
 
     
ฉบับที่ 137 เดือนมิถุนายน 2559
ฉบับที่ 138 เดือนกรกฎาคม 2559
ฉบับที่ 139 เดือนสิงหาคม 2559
     ฉบับที่ 140 เดือนกันยายน 2559
ฉบับที่ 141 เดือนพฤศจิกายน 2559
ฉบับที่ 142 เดือนธันวาคม 2559
     ฉบับที่ 143 เดือนมกราคม 2560
ฉบับที่ 144 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

     

การสมัครสมาชิก และการจัดส่งหนังสือนิทาน

หนังสือนิทานเพื่อนรักไม่มีวางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป ทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้กับสมาชิกโดยตรงผ่านทางโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยส่งไปยังโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายในวันที่ 10 และโรงเรียนในต่างจังหวัดทั่วประเทศ ภายในวันที่ 15 ของแต่ละเดือน (สอบถามเพิ่มเติม  โทร.0-2575-2559 ต่อ 345-346)

ตลอดหนึ่งปีการศึกษา สมาชิกจะได้รับหนังสือนิทาน 8 เรื่อง

ภาคเรียนที่ 1 : มิถุนายน – กรกฎาคม – สิงหาคม – กันยายน
ภาคเรียนที่ 2 : พฤศจิกายน – ธันวาคม – มกราคม – กุมภาพันธ์
 
• กรณีสมัครผ่านโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  (ส่งเอกสารการสมัครและชำระเงินที่คุณครูประจำชั้น)
- ค่าสมาชิกปีละ 360 บาท
- หนังสือนิทานเพื่อนรัก 8 เล่ม
- สมุดบันทึกการอ่านของหนู 1 เล่ม

• กรณีสมัครโดยตรง หรือพ่อแม่ Home School
  (ดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง)
- ค่าสมาชิกปีละ 750 บาท
- หนังสือนิทานเพื่อนรัก 8 เล่ม
- สมุดบันทึกการอ่านของหนู 1 เล่ม
 

 
*กรุณาส่งเอกสารพร้อมชำระเงินค่าสมัคร มาทางโทรสาร 0-2575-2659 หรือ E-mail: dm@planforkids.com   

ผลการวิจัยนิทานเพื่อนรัก “การศึกษานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย”

บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด โดยความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการวิจัยหนังสือในโครงการนิทานเพื่อนรัก พบว่า ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง ต่างมีความเชื่อมั่นในการใช้หนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา ให้กับเด็กปฐมวัย ทั้งในด้านการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ทำให้เด็กมีความสามารถในการพัฒนาความฉลาดด้านต่างๆ พร้อมช่วยพัฒนาทักษะทางภาษา (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ภาษาธรรมชาติแบบองค์รวม  (Whole Language)

 
 

เมื่อเด็กอ่านนิทานเพื่อนรัก....
• จิตใจเบิกบาน
• รู้จักการคิดเชื่อมโยง
• อ่านคำที่คุ้นเคยได้
• ออกเสียงชัดเจน พูดเป็นเร็วขึ้น
• มีสมาธิ
• สร้างนิสัยรักการอ่าน
• มีจินตนาการ
• ซึมซับลักษณะนิสัยที่ดีของตัวละคร
• เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง
• เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
• กล้ามเนื้อมือแข็งแรง
 
เมื่อพ่อแม่อ่านนิทานเพื่อนรักกับลูก...
• สร้างความอบอุ่นในครอบครัว
• กระตุ้นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
• เติมเต็มความสนใจของลูก
สนุกกับกิจกรรมต่อยอดร่วมกัน
• เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูก

ภาพความประทับใจนิทานเพื่อนรักสัญจร

• กิจกรรมสำหรับคุณครู : จัดอบรมความรู้สำหรับคุณครูทั่วประเทศ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและทีมงานนิทานเพื่อนรักจะตระเวนสัญจรไปตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อมอบความรู้ และสร้างความเข้าใจในการใช้นิทาน รวมถึงเทคนิคในการทำกิจกรรมต่อยอดจากนิทานเพื่อนรักอย่างมีประสิทธิภาพ

• กิจกรรมสำหรับเด็ก : จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เช่น การละเล่น ศิลปะ เพื่อให้เด็กฝึกพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ สังคม สติปัญญา
 
 
 

Contact Us

  บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
     เลขที่ 1/999 อาคารภูมิสรวล ถนนกำแพงเพชร 6
     แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
  โทรศัพท์ : 0-2575-2559
  e-mail : info@planforkids.com

Subscribe to Our Newsletter

Follow Us