ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Home > ourfamily

 

 
ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 18 ของ "โครงการนิทานเพื่อนรัก" นิทานรายเดือน โดย บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ผู้นำในการสร้างสรรค์หนังสือและสื่อคุณภาพ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 เพื่อส่งเสริมและสร้างความสุขในการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย (แรกเกิด – 6 ปี) ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ภาษาธรรมชาติแบบองค์รวม (Whole Language) เราคัดสรรหนังสือนิทานดีๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เด็กๆ ได้สัมผัสเรื่องราวที่หลากหลายจากต่างวัฒนธรรม ถ่ายทอดผ่านภาพประกอบหลายเทคนิคหลากสไตล์ ซึ่งจะช่วยเปิดโลกและมุมมองใหม่ๆ อันส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ สติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์

เพื่อให้สมาชิกในแต่ละช่วงวัยได้รับประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาจากโครงเรื่อง แนวคิด ความยาวของเนื้อเรื่อง และระดับภาษา นิทานเพื่อนรัก จึงแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ  

ระดับ 1 (อนุบาล 1- อนุบาล 2) ครอบคลุม 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์, กิจกรรมสร้างสรรค์, กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ, เกมการศึกษา, กิจกรรมเสรี และกิจกรรมกลางแจ้ง

• ระดับ 2 (อนุบาล 3 – ประถม 1) สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ
นิทานเพื่อนรัก ปีที่ 18
 
ระดับ 1 (อนุบาล 1- อนุบาล 2)  ฉบับที่ 103 - 110
 

  ฉบับที่ 103 เดือน มิ.ย. 62
ฉบับที่ 104 เดือน ก.ค. 62
*คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์แนะนำ 
  
  
ฉบับที่ 105 เดือน ส.ค. 62
ฉบับที่ 106 เดือน ก.ย. 62
  
  
ฉบับที่ 107 เดือน พ.ย. 62
ฉบับที่ 108 เดือน ธ.ค. 62
  
  
ฉบับที่ 109 เดือน ม.ค. 63
ฉบับที่ 110 เดือน ก.พ. 63
  

 
 
  ระดับ 2 (อนุบาล 3 - ประถม 1) ฉบับที่ 161 - 168
 

ฉบับที่ 161 เดือน มิ.ย. 62
ฉบับที่ 162 เดือน ก.ค. 62
  
  
 ฉบับที่ 163 เดือน ส.ค. 62ฉบับที่ 164 เดือน ก.ย. 62
  
  
 ฉบับที่ 165 เดือน พ.ย. 62ฉบับที่ 166 เดือน ธ.ค. 62
  
  
 ฉบับที่ 167 เดือน ม.ค. 63ฉบับที่ 168 เดือน ก.พ. 63
  


     

การสมัครสมาชิก
หนังสือนิทานเพื่อนรักปีปัจจุบัน ไม่มีวางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป และไม่แยกขาย หากท่านสนใจ สามารถสมัครสมาชิกได้ 2 รูปแบบ คือ

กรณีพ่อแม่สมัครโดยตรง
• ค่าสมาชิกปีละ 750 บาท / 1 ระดับ
• จะได้รับหนังสือนิทานเพื่อนรัก 8 เล่ม + สมุดคู่มือครูนิทานเพื่อนรัก 8 เล่ม + สมุดกิจกรรมนิทานเพื่อนรัก 8 เล่ม + สมุดบันทึกการอ่านของหนู 1 เล่ม
• สมัครทั้ง 2 ระดับ (ระดับ 1 + ระดับ 2) ค่าสมาชิก 1,300 บาท ( ได้รับนิทาน 16 เล่ม + สมุดกิจกรรม 16 เล่ม + สมุดคู่มือครู 8 เล่ม + สมุดบันทึกการอ่าน 1 เล่ม)

• บริษัทฯ จัดส่งหนังสือให้ทางไปรษณีย์
 
* แจ้งความประสงค์สมัครสมาชิกได้ 3 ช่องทาง
e-mail: dm@planforkids.com
Line ID: @planforkidsshop (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)
 
------------------------------------------

กรณีสมัครผ่านโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
• ค่าสมาชิกปีละ 400 บาท
• บริษัทฯ จัดส่งหนังสือให้ทางโรงเรียน
 
* สนใจสมัครสมาชิก กรุณาติดต่อที่คุณครูประจำชั้นของเด็ก พร้อมส่งเอกสารและชำระเงินที่คุณครูประจำชั้น

การจัดส่งหนังสือนิทาน
ทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้กับสมาชิกภายในวันที่ 10-15 ของแต่ละเดือน

โดยตลอดหนึ่งปีการศึกษา 2562-2563 สมาชิกจะได้รับหนังสือนิทาน 8 เรื่อง

• ภาคเรียนที่ 1 : มิถุนายน – กรกฎาคม – สิงหาคม – กันยายน
• ภาคเรียนที่ 2 : พฤศจิกายน – ธันวาคม – มกราคม – กุมภาพันธ์

* หากสมัครในระหว่างปีการศึกษา จะได้รับหนังสือนิทานฉบับย้อนหลังตั้งแต่เดือนมิถุนายนด้วย

ผลการวิจัยนิทานเพื่อนรัก “การศึกษานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย”

บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด โดยความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการวิจัยหนังสือในโครงการนิทานเพื่อนรัก พบว่า ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง ต่างมีความเชื่อมั่นในการใช้หนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา ให้กับเด็กปฐมวัย ทั้งในด้านการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ทำให้เด็กมีความสามารถในการพัฒนาความฉลาดด้านต่างๆ พร้อมช่วยพัฒนาทักษะทางภาษา (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ภาษาธรรมชาติแบบองค์รวม  (Whole Language)

 
 
 
เมื่อเด็กอ่านนิทานเพื่อนรัก....
• จิตใจเบิกบาน
• รู้จักการคิดเชื่อมโยง
• อ่านคำที่คุ้นเคยได้
• ออกเสียงชัดเจน พูดเป็นเร็วขึ้น
• มีสมาธิ
• สร้างนิสัยรักการอ่าน
• มีจินตนาการ
• ซึมซับลักษณะนิสัยที่ดีของตัวละคร
• เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง
• เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
• กล้ามเนื้อมือแข็งแรง
 
 
มื่อพ่อแม่อ่านนิทานเพื่อนรักกับลูก...
• สร้างความอบอุ่นในครอบครัว
• กระตุ้นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
• เติมเต็มความสนใจของลูก
สนุกกับกิจกรรมต่อยอดร่วมกัน
• เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูก


ภาพความประทับใจนิทานเพื่อนรักสัญจร

• กิจกรรมสำหรับคุณครู : จัดอบรมความรู้สำหรับคุณครูทั่วประเทศ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและทีมงานนิทานเพื่อนรักจะตระเวนสัญจรไปตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อมอบความรู้ และสร้างความเข้าใจในการใช้นิทาน รวมถึงเทคนิคในการทำกิจกรรมต่อยอดจากนิทานเพื่อนรักอย่างมีประสิทธิภาพ

• กิจกรรมสำหรับเด็ก : จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เช่น การละเล่น ศิลปะ เพื่อให้เด็กฝึกพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ สังคม สติปัญญา
  
 
นิทานเพื่อนรัก ปีที่ 17 (ปีที่ผ่านมา)
 
ระดับ 1 (อนุบาล 1- อนุบาล 2)  ฉบับที่ 95 - 102
 
 ฉบับที่ 95 เดือน มิ.ย. 61
 ฉบับที่ 96 เดือน ก.ค. 61
 *คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์แนะนำ 
  
  
  ฉบับที่ 97 เดือน ส.ค. 61ฉบับที่ 98 เดือน ก.ย. 61
  
  
  
 ฉบับที่ 99 เดือน พ.ย. 61 ฉบับที่ 100 เดือน ธ.ค. 61
 *คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์แนะนำ
 
  
  
 ฉบับที่ 101 เดือน ม.ค. 62 ฉบับที่ 102 เดือน ก.พ. 62
 *คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์แนะนำ
  
ระดับ 2 (อนุบาล 3- ประถม 1)  ฉบับที่ 153 - 160 
  
 
  ฉบับที่ 153 เดือน มิ.ย. 61
  ฉบับที่ 154 เดือน ก.ค. 61
  
  
 
  ฉบับที่ 155 เดือน ส.ค. 61 ฉบับที่ 156 เดือน ก.ย. 61
 *คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์แนะนำ  *คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์แนะนำ
  
 
 ฉบับที่ 157 เดือน พ.ย. 61 ฉบับที่ 158 เดือน ธ.ค. 61
  
  
 
  ฉบับที่ 159 เดือน ม.ค. 62
   ฉบับที่ 160 เดือน ก.พ. 62
  *คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์แนะนำ