ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Home > ourfamily

 

 
ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 18 ของ "โครงการนิทานเพื่อนรัก" นิทานรายเดือน โดย บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ผู้นำในการสร้างสรรค์หนังสือและสื่อคุณภาพ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 เพื่อส่งเสริมและสร้างความสุขในการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย (แรกเกิด – 6 ปี) ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ภาษาธรรมชาติแบบองค์รวม (Whole Language) เราคัดสรรหนังสือนิทานดีๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เด็กๆ ได้สัมผัสเรื่องราวที่หลากหลายจากต่างวัฒนธรรม ถ่ายทอดผ่านภาพประกอบหลายเทคนิคหลากสไตล์ ซึ่งจะช่วยเปิดโลกและมุมมองใหม่ๆ อันส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ สติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์

เพื่อให้สมาชิกในแต่ละช่วงวัยได้รับประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาจากโครงเรื่อง แนวคิด ความยาวของเนื้อเรื่อง และระดับภาษา นิทานเพื่อนรัก จึงแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ  

ระดับ 1 (อนุบาล 1- อนุบาล 2) ครอบคลุม 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์, กิจกรรมสร้างสรรค์, กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ, เกมการศึกษา, กิจกรรมเสรี และกิจกรรมกลางแจ้ง

• ระดับ 2 (อนุบาล 3 – ประถม 1) สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ
นิทานเพื่อนรัก ปีที่ 18
 
ระดับ 1 (อนุบาล 1- อนุบาล 2)  ฉบับที่ 103 - 110
 

  ฉบับที่ 103 เดือน มิ.ย. 62


 

 
 
  ระดับ 2 (อนุบาล 3 - ประถม 1) ฉบับที่ 161 - 168
 

ฉบับที่ 161 เดือน มิ.ย. 62

  


     

การสมัครสมาชิก
หนังสือนิทานเพื่อนรักปีปัจจุบัน ไม่มีวางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป และไม่แยกขาย หากท่านสนใจ สามารถสมัครสมาชิกได้ 2 รูปแบบ คือ

กรณีพ่อแม่สมัครโดยตรง
• ค่าสมาชิกปีละ 750 บาท / 1 ระดับ
• จะได้รับหนังสือนิทานเพื่อนรัก 8 เล่ม + สมุดคู่มือครูนิทานเพื่อนรัก 4 เล่ม + สมุดกิจกรรมนิทานเพื่อนรัก 8 เล่ม + สมุดบันทึกการอ่านของหนู 1 เล่ม
• สมัครทั้ง 2 ระดับ (ระดับ 1 + ระดับ 2) ค่าสมาชิก 1,300 บาท ( ได้รับนิทาน 16 เล่ม + สมุดกิจกรรม 16 เล่ม + สมุดคู่มือครู 8 เล่ม + สมุดบันทึกการอ่าน 1 เล่ม)

• บริษัทฯ จัดส่งหนังสือให้ทางไปรษณีย์
 
* แจ้งความประสงค์สมัครสมาชิกได้ 3 ช่องทาง
e-mail: dm@planforkids.com
Line ID: @planforkidsshop (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)
 
------------------------------------------

กรณีสมัครผ่านโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
• ค่าสมาชิกปีละ 400 บาท
• บริษัทฯ จัดส่งหนังสือให้ทางโรงเรียน
 
* สนใจสมัครสมาชิก กรุณาติดต่อที่คุณครูประจำชั้นของเด็ก พร้อมส่งเอกสารและชำระเงินที่คุณครูประจำชั้น

การจัดส่งหนังสือนิทาน
ทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้กับสมาชิกภายในวันที่ 10-15 ของแต่ละเดือน

โดยตลอดหนึ่งปีการศึกษา 2562-2563 สมาชิกจะได้รับหนังสือนิทาน 8 เรื่อง

• ภาคเรียนที่ 1 : มิถุนายน – กรกฎาคม – สิงหาคม – กันยายน
• ภาคเรียนที่ 2 : พฤศจิกายน – ธันวาคม – มกราคม – กุมภาพันธ์

* หากสมัครในระหว่างปีการศึกษา จะได้รับหนังสือนิทานฉบับย้อนหลังตั้งแต่เดือนมิถุนายนด้วย

ผลการวิจัยนิทานเพื่อนรัก “การศึกษานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย”

บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด โดยความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการวิจัยหนังสือในโครงการนิทานเพื่อนรัก พบว่า ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง ต่างมีความเชื่อมั่นในการใช้หนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา ให้กับเด็กปฐมวัย ทั้งในด้านการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ทำให้เด็กมีความสามารถในการพัฒนาความฉลาดด้านต่างๆ พร้อมช่วยพัฒนาทักษะทางภาษา (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ภาษาธรรมชาติแบบองค์รวม  (Whole Language)

 
 
 
เมื่อเด็กอ่านนิทานเพื่อนรัก....
• จิตใจเบิกบาน
• รู้จักการคิดเชื่อมโยง
• อ่านคำที่คุ้นเคยได้
• ออกเสียงชัดเจน พูดเป็นเร็วขึ้น
• มีสมาธิ
• สร้างนิสัยรักการอ่าน
• มีจินตนาการ
• ซึมซับลักษณะนิสัยที่ดีของตัวละคร
• เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง
• เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
• กล้ามเนื้อมือแข็งแรง
 
 
มื่อพ่อแม่อ่านนิทานเพื่อนรักกับลูก...
• สร้างความอบอุ่นในครอบครัว
• กระตุ้นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
• เติมเต็มความสนใจของลูก
สนุกกับกิจกรรมต่อยอดร่วมกัน
• เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูก


ภาพความประทับใจนิทานเพื่อนรักสัญจร

• กิจกรรมสำหรับคุณครู : จัดอบรมความรู้สำหรับคุณครูทั่วประเทศ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและทีมงานนิทานเพื่อนรักจะตระเวนสัญจรไปตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อมอบความรู้ และสร้างความเข้าใจในการใช้นิทาน รวมถึงเทคนิคในการทำกิจกรรมต่อยอดจากนิทานเพื่อนรักอย่างมีประสิทธิภาพ

• กิจกรรมสำหรับเด็ก : จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เช่น การละเล่น ศิลปะ เพื่อให้เด็กฝึกพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ สังคม สติปัญญา
  
 
นิทานเพื่อนรัก ปีที่ 17 (ปีที่ผ่านมา)
 
ระดับ 1 (อนุบาล 1- อนุบาล 2)  ฉบับที่ 95 - 102
 
 ฉบับที่ 95 เดือน มิ.ย. 61
 ฉบับที่ 96 เดือน ก.ค. 61
 *คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์แนะนำ 
  
  
  ฉบับที่ 97 เดือน ส.ค. 61ฉบับที่ 98 เดือน ก.ย. 61
  
  
  
 ฉบับที่ 99 เดือน พ.ย. 61 ฉบับที่ 100 เดือน ธ.ค. 61
 *คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์แนะนำ
 
  
  
 ฉบับที่ 101 เดือน ม.ค. 62 ฉบับที่ 102 เดือน ก.พ. 62
 *คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์แนะนำ
  
ระดับ 2 (อนุบาล 3- ประถม 1)  ฉบับที่ 153 - 160 
  
 
  ฉบับที่ 153 เดือน มิ.ย. 61
  ฉบับที่ 154 เดือน ก.ค. 61
  
  
 
  ฉบับที่ 155 เดือน ส.ค. 61 ฉบับที่ 156 เดือน ก.ย. 61
 *คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์แนะนำ  *คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์แนะนำ
  
 
 ฉบับที่ 157 เดือน พ.ย. 61 ฉบับที่ 158 เดือน ธ.ค. 61
  
  
 
  ฉบับที่ 159 เดือน ม.ค. 62
   ฉบับที่ 160 เดือน ก.พ. 62
  *คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์แนะนำ