ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
6 Q มีอะไรบ้างและสำคัญต่อเด็กอย่างไร
Home > Parent's Blog


วันที่ : 30/01/2019   อ่าน : 569

6 Q มีอะไรบ้างและสำคัญต่อเด็กอย่างไรIQ (Intelligence Quotient) ความฉลาดด้านสติปัญญา
• มีไหวพริบ เชาวน์ปัญญา
• เก่งวิชาการ
• ความจำดี
• มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา
• มีทักษะด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
• มีความสามารถทางภาษา

ความฉลาดทางสติปัญญา เป็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การคำนวณ การใช้เหตุผล การเชื่อมโยงปัจจัยที่มีผลต่อ IQ ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้คือพันธุกรรม ส่วนที่สามารถควบคุมได้ คือภาวะโภชนาการ สภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม จะเห็นว่าเราควบคุม IQ ได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ต่างจาก Q อื่นๆ ซึ่งควบคุมได้ง่ายกว่า เพราะเกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูโดยตรง

EQ (Emotional Quotient) ความฉลาดด้านอารมณ์
• รับรู้และเข้าใจอารมณ์ตนเอง
• ควบคุมและจัดการอารมณ์ของตนได้ดี
• เข้าใจอารมณ์ผู้อื่น
• แสดงอารมณ์ได้เหมาะสมและสอดคล้องกับเหตุการณ์
 
ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการรับรู้ เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่น สามารถควบคุมอารมณ์และยับยั้งชั่งใจตนเองและแสดงออกอย่างเหมาะสม รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักรอคอย รู้จักกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม สถานการณ์รอบข้างได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีแรงจูงใจ อยากประสบความสำเร็จ เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเอง

รายงานการศึกษาหลายชิ้นสรุปตรงกันว่า คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและอาชีพการงาน ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปล้วนแต่มี EQ ดีทั้งสิ้น และสิ่งที่น่าดีใจก็คือ EQ สามารถปรับเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาขึ้นได้ด้วยเหตุนี้คนจึงหันมาให้ความสำคัญกับ EQ กันมาก

ว่ากันจริงๆ แล้ว EQ ค่อนข้างกว้างมาก น่าจะเป็นหัวข้อใหญ่ที่ครอบคลุม Q ต่างๆ ได้ทั้งหมด และพ่อแม่น่าจะได้ประโยชน์มากที่สุด แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะลงรายละเอียดในประเด็นต่างๆ มากน้อยแค่ไหน เพราะมีคนจำนวนไม่น้อยที่พอพูดถึง EQ ก็มักจะมุ่งไปที่การเป็นเด็กอารมณ์ดีซะมาก จนอาจมองข้ามรายละเอียดบางข้อที่มีประโยชน์กับเด็ก เช่น การปลูกฝังกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย เด็กจะสามารถควบคุมตัวเองได้ต่อเมื่อพ่อแม่ฝึกระเบียบวินัยให้ รู้จักควบคุมลูก พูดง่ายๆ คือไม่ตามใจในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งพบความสัมพันธ์ว่า เด็กที่พ่อแม่สอนเรื่องระเบียบวินัยดีๆ มักจะเป็นเด็กซึ่งมี EQ ดีตามมา

MQ (Emotional Quotient) ความฉลาดด้านคุณธรรม
• รู้จักผิดชอบชั่วดี รู้ว่าอะไรควรทำ ไม่ควรทำ
• ละอายและเกรงกลัวต่อการทำความผิด
• มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือ
• กตัญญู รู้คุณ
• ซื่อสัตย์สุจริต
 
ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม คือมีความประพฤติดี รู้จักผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจริยธรรม เป็นแนวคิดที่มุ่งตอบคำถามว่าการที่เรามีคนที่ IQ ดี EQ สูง แต่ถ้ามีระดับคุณธรรมจริยธรรมต่ำก็อาจใช้ความฉลาดไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็ เป็นได้ MQ จึงเน้นเรื่องการปลูกฝังความดีงามให้กับเด็ก ซึ่งตรงกับหลักศาสนาหลายศาสนาที่สอนให้คนเป็นคนดี เด็กที่มี MQ ดีมักเป็นเด็กเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและเมื่อโตขึ้นจะเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่าย

การที่เด็กจะมี MQ เกิดขึ้นได้นั้นต้องเริ่มต้นจากการที่เด็กรู้จักถูกผิด สิ่งไหนควรทำไม่ควรทำ ซึ่งจะใช้วิธีการบอกด้วยคำพูดอย่างเดียวไม่ได้ ต้องแสดงให้เด็กเห็นอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการสอนด้วยจึงจะได้ผล

AQ (Adversity Quotient) ความฉลาดด้านการเผชิญหน้า การแก้ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ
• มานะอดทน และเพียรพยายามแก้ปัญหา
• มีกำลังใจดี ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น
 
ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา คือมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวในการเผชิญปัญหาได้ดี และพยายามหาหนทางแก้ไขปัญหา เอาชนะอุปสรรคความยากลำบากด้วยตัวเอง ไม่ย่อท้อง่ายๆ

จริงๆ แล้วความฉลาดในด้านนี้เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่เป็นเด็ก เพราะเด็กจะเรียนรู้วิธีการมองและจัดการปัญหาจากผู้ใหญ่รอบข้าง ว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาที่ต้องยอมจำนน เป็นโอกาสหรือเป็นเรื่องน่าท้าทาย แต่ก็อยู่ที่พ่อแม่ด้วยว่าจะเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกเผชิญกับการแก้ปัญหาด้วยตัวเองหรือไม่

PQ (Emotional Quotient) ความฉลาดด้านพลานามัย
• มีความมั่นใจในการเคลื่อนไหวร่างกาย
• มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
 
ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น เกิดจากความเชื่อที่ว่าการเล่นพัฒนาความสามารถของเด็กได้หลายด้าน ทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย ความเฉลียวฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์และสังคม

PQ จึงเน้น ให้พ่อแม่เล่นกับลูก ถึงกับมีคำพูดที่ว่าพ่อแม่เป็นอุปกรณ์การเล่นที่ดีที่สุดของลูก การที่พ่อแม่ให้ลูกขี่คอ เล่นจ๊ะเอ๋ เล่นซ่อนหา เล่านิทาน สามารถสร้างเสริมพัฒนาลูกได้ดีกว่าของเล่นพัฒนาการแพงๆ เพราะนอกจากพัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญาที่เกิดขึ้นแล้ว ลูกยังได้รับความรู้สึกอบอุ่น มีความสุขไปพร้อมกับคำสอน หลักคิดต่างๆ ที่สอดแทรกระหว่างที่เล่นด้วย

NQ (Nutrition Quotient) ความฉลาดด้านโภชนาการ
• รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
• รู้ปริมาณอาหารและสารอาหารที่ร่างกายตนต้องการ
ฉลากในการเลือกซื้ออาหารชนิดต่างๆ
ฉลาดในการปรุงอาหาร
  ฉลากในค้นคว้าหาความรู้ด้านโภชนาการ
 
เด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ควรรับประทานนมอย่างสม่ำเสมอ และบริโภคอาหารให้ได้สัดส่วนครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ เลือกอาหารที่ให้คุณประโยชน์แก่ร่างกายให้มากที่สุด รับประทานสารอาหารต่างๆ ที่ช่วยให้มีการเจริญเติบโตเต็มที่ ทั้งทางร่างกายและสมอง ควรบริโภคสารอาหารที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรค และระมัดระวังไม่ให้ขาดสารอาหาร หรือได้รับสารอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งมากจนเกินไป นอกจากนั้นเด็กไทยในยุคไอทีต้องรับประทานอาหารตามแนวทางของ “เอ็นคิว” และควรออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ ร่างกายจะได้ไม่เชื่่องซึมและยังทำให้สุขภาพจิตดีอีกด้วย

 
Books Recommend
ชุด นิทานพัฒนาความฉลาด 6Q

ชุด นิทานพัฒนาทักษะสมอง EF1
ชุด นิทานพัฒนาทักษะสมอง EF2ชุด นิทานพัฒนาทักษะสมอง EF3

ชุด นิทานพัฒนาทักษะสมอง EF4
ชุด นิทานศีลห้าคำกลอน


    

 

ชุด ไดโนน้อยพัฒนา EQ
 ชุด ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม MQ
ชุด นิทาน 5 อี

 


 

จะดีแค่ไหนหากพ่อแม่รู้จักรักลูกให้ถูกลักษณ์

นพลักษณ์... คน 9 แบบ

9 ทักษะพื้นฐาน EF - Executive Functions (ตอนที่ 2)