ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
แนวทางในการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก
Home > Parent's Blog


วันที่ : 13/03/2019   อ่าน : 641

แนวทางในการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็กแนวทางในการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จะเริ่มต้นในเด็กมาเป็นเวลานาน ก่อนที่เด็กจะเข้าโรงเรียน เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์จากการรู้จักตัดสินใจ ซึ่งเป็นทักษะเบื้องต้นในการใช้เหตุผล โดยการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การเลือกของเล่น การนับของเล่น การเลือกเครื่องต่างกาย การเลือกว่าจะแบ่งขนมให้น้องเท่าไร การตัดสินใจว่าจะวางของเล่นเอาไว้ตรงไหน เมื่อเด็กหัดขี่จักรยานเขาจะต้องรู้จักกะปรมาณพื้นที่ จากการซื้อขนมขณะเด็กไปเที่ยวกับพ่อแม่ เด็กจะรู้จักการใช้เงิน

เด็กชอบท่องจำ ขณะที่นับ 1-2-3 เด็กจะเรียนรู้การนับไปโดยไม่รู้ตัว เลข 1, 2, 3 ที่เด็กนับจะยังไม่มีความหมายสำหรับเด็กจนเมื่อเขานำตัวเลขเหล่านี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น การซื้อของ เป็นต้น ประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้จะมีส่วนสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตเมื่อเขาเติบโตขึ้น ดังนั้น การสอนคณิตศาสตร์ให้กับเด็กจึงควรมีการวางแผนที่ดีว่าจะทำอย่างไร เด็กจึงจะพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสม

นักการศึกษาพบว่า การพัฒนาความคิดรวบยอดให้กับเด็กเป็นสิ่งสำคัญ การส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดที่เหมาะสมจะทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร์ และช่วยให้เด็กพบว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

ในการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก ควรสอนให้เด็กเกิดทักษะต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับขนาด รูปทรง ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อที่ น้ำหนัก เวลา อุณหภูมิ เงินตรา และอื่นๆ
2. เกิดความสามารถในการนับ
3. สามารถแยกความแตกต่างของรูปทรงได้
4. เข้าใจถึงส่วนเต็มและส่วนย่อย
5. เข้าใจความสัมพันธ์ของเนื้อที่
6. สามารถใช้นาฬิกาในการบอกเวลา และปฏิทินในการบอก วัน เดือน ปี
7. สามารถวัดในเชิงปริมาณ
8. เข้าใจเรื่องเงิน

อุปกรณ์ในการสอนคณิตศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์ให้ได้ผลดี ควรสอนจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือของจริง จะช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง วัสดุต่างๆ ที่จะให้เด็กปฏิบัติ สามารถรวบรวมได้จากเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น กล่องไข่ กล่องใส่ผลไม้ กล่องขนาดเล็ก-ใหญ่ กระดุม ช้อน ถุงมือ ถุงเท้า หลอดด้าน ลูกปัดสีต่าง ๆ บล็อกขนาดและรูปร่างต่าง ๆ กัน ถ้วยตวง ช้อนตวง เครื่องมือสำหรับวัด ใบไม้ เปลือกหอย เศษผ้าขนาดสีรูปต่างต่าง ๆ กัน นาฬิกาปลุก นาฬิกาข้อมือ กระดานแม่เหล็ก แว่นขยาย โทรศัพท์ ของเล่น ฯลฯ

ส่วนอุปกรณ์ที่เป็นภาพ ได้แก่ ภาพชุดที่แสดงถึงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หนังสือนิทาน บทร้อยกรองต่าง ๆ โดยการเลือกอุปกรณ์สำหรับเด็ก ควรพิจารณาให้เหมาะกับวัยและวุฒิภาวะของเด็กด้วย

 
เรียบเรียงจาก “กิจกรรมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน” โดยเยาวพา เดชะคุปต์ สนพ.โอเดียนสโตร์

Writer : Little Bee

Books Recommend

ชุด 1 ปี 12 เดือน + นาฬิกาติ๊กต่อก (2 เล่ม) บอร์คบุ๊คชุด แรกเริ่มเรียนรู้ (3 เล่ม) ปั้นเอ๋ย ปั้นเมฆ
จำนวนนับ
หนอนแก้วสิบตัว1 2 3 ถั่วหรรษา

   ชุด นิทานคณิตศาสตร์ ปกอ่อนShapesNumbers
   ชุด นิทานเลขแสนสนุก (11 เล่ม)Play Numberชอบคณิตคิดสนุก 4 เล่ม
   ซ่อนหาฮาเฮ
บัตรภาพ 1-10 ไทย-อารบิกมาสนุกนับกันเถอะ
 

นอนอย่างไร... สำหรับลูกวัย 4 - 6 เดือน

สาระที่ควรเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

สัมภาษณ์พี่ฝน - มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นักเขียนนิทานขวัญใจเด็ก ๆ