ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
การเตรียมความพร้อมทางวิทยาศาสตร์
Home > Parent's Blog


วันที่ : 18/04/2019   อ่าน : 732

การเตรียมความพร้อมทางวิทยาศาสตร์การเตรียมความพร้อมทางวิทยาศาสตร์
      การสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ คือการส่งเสริมให้เด็กสนใจ อยากรู้ อยากเห็น เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว เพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่รอบตัว ล้วนประกอบด้วยความคิดรวบยอดทางกายภาพ ซึ่งจะฝึกได้โดยอาศัยการสังเกต การทดลอง และการตั้งคำถาม ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เด็กได้รับจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเด็ก ถ้าเด็กรู้จักสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เข้าใจสิ่งที่เขาสงสัย เข้าใจโลกที่เขาอยู่ และสามารถพัฒนาการคิด การรู้จักหาคำตอบแบบวิทยาศาสตร์ได้

สาระวิทยาศาสตร์ที่เด็กต้องเรียน
      เด็กปฐมวัยเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งสาระวิทยาศาสตร์ที่เด็กปฐมวัยเรียนประกอบด้วยสาระต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัว ดังนี้
1. สาระเกี่ยวกับพืช ได้แก่ พืช เรื่องที่นำมาเรียนได้แก่ ต้นไม้ ดอกไม้ ผลไม้ การปลูกพืช การใช้ประโยชน์จากพืช
2. สาระเกี่ยวกับสัตว์ ได้แก่ ประเภทของสัตว์ สวนสัตว์ การเลี้ยงสัตว์
3. สาระเกี่ยวกับฟิสิกส์ เช่น การจม การลอย ความร้อน ความเย็น
4. สาระเกี่ยวกับเคมี ได้แก่ รสผลไม้ การละลายของน้ำแข็ง
5. สาระเกี่ยวกับธรณีวิทยา ได้แก่ ดิน ทราย หิน ภูเขา
6. สาระเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ได้แก่ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาว ฤดูกาล กลางวัน กลางคืน
 
      หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดสาระทางวิทยาศาสตร์ไว้ในหลักสูตร เรียกว่า ธรรมชาติรอบตัว โดยกำหนดให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการสำรวจสิ่ง ๆ ในธรรมชาติรอบตัว เช่น สัตว์ พืช ดอกไม้ ใบไม้ ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า การเล่นน้ำเล่นทราย การเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย การเดินเล่นในสวน การเพาะปลูกอย่างง่าย

ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. เล่นเกมทายชื่อสัตว์ พืชผัก ผลไม้
2. เกมจ้ำจี้ผลไม้ เกมผลัดกันนึกถึงชื่อผัก ผลไม้ สัตว์บก สัตว์น้ำ
3. ชวนลูกดูหนังสือภาพ หนังสือเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต และพูดคุยกับลูก
4. ชวนลูกให้สังเกตต้นไม้ สัตว์เลี้ยงในบ้าน หรือสัตว์ที่เข้ามาในบริเวณบ้าน เช่น นก ผีเสื้อ แมลง จิ้งจก แล้วชวนพูดคุยถึงชีวิตความเป็นอยู่ รูปร่าง ลักษณะ การเจริญเติบโต
5. พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับวงจรชีวิตสัตว์ทั้งจากของจริง หรือจากหนังสือ หรือจากรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
6. พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคน สัตว์ พืช ที่มีผลต่อกัน เช่น ไส้เดือนช่วยพรวนดินให้ต้นไม้ ต้นไม้ออกผลมา คน สัตว์รับประทานได้ ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง ทำให้น้ำเน่า ปลาตาย
7. พาลูกไปตลาดสด ชวนพูดคุย ชวนสังเกตสิ่งต่าง ๆ
8. ให้ลูกรู้จักวิธีถนอมอาหารที่ใช้ในครัวเรือนและชุมชน เช่น การทำปลาแห้ง ปลาเค็ม ผลไม้แห้ง ผลไม้ดอง
9. ชักชวนลูกให้หัดสังเกตการเจริญเติบโต และทดลองเลี้ยงสัตว์ เช่น หนอนผีเสื้อ
10. ชวนลูกไปสวนสาธารณะหรือสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้ลูกสัมผัสของจริง เพื่อแยกแยะลักษณะของต้นไม้ใบหญ้าอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ใบกลม ใบเรียว ใบสั้น ใบยาว
11. ชวนลูกดูรายการโทรทัศน์ หรือ ภาพยนต์ เกี่ยวกับการกำเนิดและวิถีชีวิตของสัตว์ประเภทต่าง ๆ
12. ให้ลูกดูรายการโทรทัศน์ หรือ ภาพยนต์สารคดี ที่เกี่ยวกับโลก ฤดูกาลต่าง ๆ
13. ให้ลูกเล่นแต่งตัวตุ๊กตา ชุดต่าง ๆ ที่เหมาะกับสภาพอากาศ สภาพเหตุการณ์สมมุติต่าง ๆ เช่น แต่งตัวในฤดูหนาว แต่งตัวไปชายทะเล
14. ให้ลูกรู้จักเครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีของอาชีพต่าง ๆ เช่น เครื่องทอผ้า จักรเย็บผ้า เครื่องมือตกปลา และจับปลา เครื่องมือทางการเกษตร ฯลฯ

 
ข้อมูลอ้างอิง :
1. สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

Writer : Little Bee

Books Recommend
 
  


  


  


  


  


  


  
  
  
 
 
 
 

หลักพิจารณาในการเลือกซื้อ รถเข็นเด็ก

พัฒนาการด้านภาษาและการพูดสื่อสารของลูก วัยแรกเกิด - 3 ปี

ขวบครึ่ง...วันสนุกของหนูน้อยวัยเริ่มเรียนรู้