ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ร่วมงานกับเรา

แปลน ฟอร์ คิดส์ ผู้ผลิตหนังสือและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและก้าวไปพร้อมกัน

เจ้าหน้าที่ธุรกิจการค้า (ตลาดจีน) 1 อัตรา
รายละเอียดงาน
• โต้ตอบทาง e-mail
• ประสานงานในและนอกองค์กร
• ติดต่อหน่วยงานรัฐ อาทิ มอก. และโรงงาน แหล่งผลิตที่จีน
• ประสานงานต่างประเทศ จัดซื้อ , import , export และลิขสิทธิ์ต่างประเทศ
• อื่นๆ ตามที่ได้ัรับมอบหมาย
• ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ (08.30-17.30)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 - 32 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เอกภาษาจีน / จีนธุรกิจ
• ทักษะการใช้ภาษาจีนในระดับสื่อสารได้ ทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียนและพิมพ์ , และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษพอใช้
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
• มีความขยัน กระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความละเอียดรอบคอบ
• มนุษยสัมพันธ์ดีเลิศ ชอบประสานงานและติดต่อลูกค้า
• หากมีประสบการณ์ด้านการนำเข้า-ส่งออก หรือประสบการณ์ทำงานและศึกษาจากประเทศจีนมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว
• หากเดินทางเข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ จะได้รับการสัมภาษณ์ทันที
เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• ทำงานได้ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ สามารถบันทึกหรือสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเชิงลึกได้
• เขียนเรื่องราวหรือบทความที่เกี่ยวกับเด็ก
• สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้อื่นๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็ก รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ให้กับครูผู้สอนได้
• ประสานงานด้านต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาครุศาสตร์ (ด้านปฐมวัย) หรือ อักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีความขยัน คล่องแคล่ว กระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้
• ทำงานได้ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ สามารถบันทึกหรือสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเชิงลึกได้ รวมถึงสามารถใช้สื่อต่างๆ หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้
• มีทักษะทางด้านการสื่อสารและประสานงานดีเยี่ยม, มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆได้
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี หากใช้โปรแกรม INDESIGN ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะในการใช้ภาษาไทยได้ในระดับดีมาก และหากใช้ภาษาอังกฤษหรือจีนกลางได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
เจ้าหน้าที่แผนกขายเคลื่อนที่ (ออกบูธ) (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• ออกบูธ จำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษา (กรุงเทพ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 45 ปี
• สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว และทำงานนอกเวลาได้
• สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (บริษัทมีการทำ On the job training ให้ได้ปฏิบัติงานจริงระหว่างเข้าทำงาน)
• หากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
WEB DEVELOPER (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• ออกแบบและพัฒนา web
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. A recognized degree/diploma in Software Engineering, Computer Science or related field
2. Knowledge of PHP, HTML5, XML, Android, MySql, Facebook SDK, Wordpress, Magento
3. Experience in writing apps for ios/ Android/ Windows Phone Platforms
4. Ample experience with ios DSK / Google Android SDK.
5. Can work as a team, must be able to work under extremely high pressure, excellent communications and interpersonal skill
 
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• วางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ให้สอดคล้องกับแผนงานขององค์กร
• สร้างความผูกพันให้พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและต่อองค์กร
• ดูแลและกำกับการปฏิบัติงาน ด้านความสะอาด การรักษาความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในองค์กร
• เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลให้กับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
• ติดต่อหน่วยงานราชการ
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
• มีความรับผิดชอบต่องานสูง บุคลิกดี ทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ดี มีความเป็นผู้นำ
• มีความคิดเชิงกลยุทธ์ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ได้รอบด้าน
• มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
• สามารถใช้ Internet / MS-Office ได้เป็นอย่างดี และใช้ช่องทาง Social Media มาปรับใช้ในงานได้

 

 

เจ้าหน้าที่วิชาการ 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

1. คิด content สำหรับการจัดอบรม / อบรมออนไลน์ / สัมมนาวิชาการ

 2. คิดกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อสร้าง Relationship กับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์

 3. พัฒนาหนังสือและสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก

 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์   หากจบด้านการศึกษาปฐมวัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ Microsoft  word  excel  powerpoint

4. สามารถใช้สื่อออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ line@ /facebook

5. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

6. มีความรู้ด้านการศึกษา หลักสูตรการสอน

5. มีความรู้ด้านพัฒนาการเด็ก กิจกรรมสำหรับเด็ก

เจ้าหน้าที่ขายสินค้าออนไลน์ 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

1. ให้ข้อมูลลูกค้าและตอบคำถาม ผ่านทาง เว็บไซต์ / Email / Facebook Fanpage / Line Official
2. ขายสินค้านอกเวลาทำงาน
3. รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และยืนยันในการสั่งซื้อ และแจ้งยืนยันในการสั่งสินค้า
4. ตรวจสอบเงินโอน
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุ  25 – 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส , ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาอื่นๆ
3. มีใจรักงานบริการ (Service Mind) 
4.
มีทักษะในการตอบคำถามที่ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
5. มีความระเอียดรอบคอบในการใช้ภาษา และสามารถโต้ตอบได้อย่างเหมาะสม
6. สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ Microsoft  word  excel
7. มีประสบการณ์ตอบ Chat ลูกค้าผ่านช่องทาง Social Media จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หากมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ

โทรศัพท์ : 0-2575-2559 ต่อ 208

e-mail : hr@planforkids.com

Subscribe to Our Newsletter