ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านคัดเลือก รอบที่ 1

วันที่ : 01/07/2021
remove_red_eye อ่านแล้ว : 416 คน
share แชร์
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านคัดเลือก รอบที่ 1
โครงการคัดสรรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในสถานศึกษาสมาชิกนิทานเพื่อนรัก 

             ตามที่บริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ร่วมกับ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการคัดสรรแนวปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในสถานศึกษาสมาชิกนิทานเพื่อนรัก ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสมาชิกได้ส่งผลงาน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ ในการนี้มีสถานศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30 แห่ง รวมทั้งสิ้น 33 ผลงาน 

             ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 คณะกรรมการโครงการคัดสรรฯ ดร.วรนาท รักสกุลไทย ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ดร.ศรินดา จามรมาน อ.สุรีรัตน์ เศรษฐจินดา ผศ.รพินทร คงสมบูรณ์ และ ผศ.ดร.ยศวีร์ สายฟ้า ได้ดำเนินการพิจารณาผลงาน ตามเกณฑ์การคัดเลือกผลงาน 4 ข้อคือ 1.สถานศึกษาสามารถแสดงแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดกิจกรรมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.มีรูปแบบการอ่านที่หลากหลาย ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 3.มีร่องรอย หลักฐานประกอบ สะท้อนความสำเร็จ 4.เกิดความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงพิจารณาและคัดเลือกสถานศึกษาให้ผ่านเข้ารอบ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

   1. โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 
   2. โรงเรียนดวงพร
   3. โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
   4. โรงเรียนบ้านคุณแม่
   5. โรงเรียนบูรณะศึกษา แผนกอนุบาลทุ่งครุ
   6. โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
   7. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
   8. โรงเรียนสมาคมสตรีไทย  
   10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
   11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   12. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
   13. โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ บางเขน
 
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564

               ทางคณะผู้จัดโครงการ ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ และ ขอเรียนเชิญตัวแทนของสถานศึกษาทั้ง 13 แห่ง เข้าร่วมฟังหัวข้อและเกณฑ์การคัดเลือกผลงานในรอบที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom ตามรหัสห้อง ดังนี้ Meeting ID: 940 5566 7211 Passcode: 160721 

               สำหรับสถานศึกษาที่ไม่ผ่านเข้ารอบ ทางคณะผู้จัดโครงการฯ ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรและสถานศึกษาของท่านในการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ดี ๆ จากนิทานเพื่อนรัก เพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็กและสถานศึกษาของท่านต่อไป ในการนี้จึงขอมอบประกาศนียบัตรให้กับสถานศึกษาของท่าน และครูผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งจะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์
 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อประสานได้ที่
• คุณชุติภาดา อาจศิริ (กิ๊ก) โทร 089-188-9478 หรือ Line@: @pfklearningclub
 
 
 
 
 
 
 
 
Subscribe to Our Newsletter