ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ชุด สี่สหายเรียนรู้ 8 เล่ม

รหัสสินค้า : 9-21058

สี่สหายเรียนรู้ ชุด นิทานสาระที่ควรเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ราคา 600.- 510.-
15% Off

รายละเอียด

รหัสสินค้า
9-21058
ปีที่พิมพ์
-
ชุด
สี่สหายเรียนรู้ ชุด นิทานสาระที่ควรเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
เรื่อง
มนฤดี ทองกลอย
ภาพ
ตู้อบ
แปล
-
ประเภท
นิทานคำกลอน คำคล้องจอง
ช่วงวัย
4-6 ปี
ขนาด
8 X 10 นิ้ว
จำนวน (หน้า)
24
ประเภทปก
ปกอ่อน
สำนักพิมพ์
เฮลโลคิดส์
ISBN
-
ประเภทกระดาษ
อาร์ตการ์ด
ความหนาต่อแผ่น
300 แกรม
นิทานชุด สาระที่ควรเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เนื้อหาครอบคลุมทั้ง 4 สาระ ได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และ สิ่งต่างๆ รอบตัว ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ท้ายเรื่องมีคำถามปลายเปิด ชวนให้เด็กคิดต่อยอด คำกลอนอ่านสนุก เข้าใจง่าย ภาพประกอบน่ารักสดใส
 
สี่สหายเรียนรู้ ชุด นิทานสาระที่ควรเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ชุด 1)
1. อาหารดีมีประโยชน์ (เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก) ราคา 75 บาท
2. อาชีพน่ารู้ (เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก) ราคา 75 บาท
3. รู้ทันภัยธรรมชาติ (ธรรมชาติรอบตัว) ราคา 75 บาท
4. ของเล่นรอบตัวหนู (สิ่งต่าง ๆ รอบตัว) ราคา 75 บาท
 
สี่สหายเรียนรู้ ชุด นิทานสาระที่ควรเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ชุด 2)
1. หนูเป็นพลเมืองโลก (เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก) ราคา 75 บาท
2. วันสำคัญของไทย (เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก) ราคา 75 บาท
3. ฤดูกาลของไทย (ธรรมชาติรอบตัว) ราคา 75 บาท
4. ของใช้ใกล้ตัวหนู (สิ่งต่างๆรอบตัว) ราคา 75 บาท
 

1. อาหารดีมีประโยชน์ (เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก)
• เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
• รู้จักการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบห้าหมู่
• การดื่มน้ำสะอาดให้พียงพอในแต่ละวันเพื่อให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานได้เป็นปกติ
• อาหารช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย
 


2. อาชีพน่ารู้ (เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก)
• เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ
• รู้จักหน้าที่ของอาชีพใกล้ตัวเด็ก
• ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแต่ละอาชีพ
• รู้ว่าอาชีพต่าง ๆ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้คนและสถานที่รอบตัว
• เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กได้ริเริ่มค้นหาความสนใจของตนเอง

 3. รู้ทันภัยธรรมชาติ (ธรรมชาติรอบตัว)
• เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ได้แก่ ไฟป่า น้ำท่วม แผ่นดินไหว และวาตภัย
• รู้จักสาเหตุและวิธีการเอาตัวรอดเมื่อประสบเหตุอันเกิดจากภัยธรรมชาติ
• เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• ปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ ไม่ทำลาย และช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
• เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กได้ริเริ่มค้นหาความสนใจของตนเอง
 


4. ของเล่นรอบตัวหนู (สิ่งต่าง ๆ รอบตัว)
• เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับของเล่นใกล้ตัว
• ประโยชน์ที่ได้จากการเล่น
• รู้จักการเล่นอย่างถูกวิธี เล่นอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เมื่อเล่นเสร็จต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
• การเล่น คือ การเรียนรู้ ช่วยพัฒนาทักษะรอบด้าน

 


5. หนูเป็นพลเมืองโลก (เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก)
• เด็กรู้จักตนเอง มีอิสระทางความคิด การแสดงออก รักษาสิทธิ์ของตนและไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
• เข้าใจผู้อื่นว่าแต่ละคนมีความเหมือนและแตกต่างทางความคิด วัฒนธรรม เคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน
• ตระหนักรู้คุณค่าของตนเองในฐานะพลเมืองโลก ทําตามกฎ กติกา รู้จักหน้าที่ ความเป็นประชาธิปไตย รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
• พลเมืองโลกที่ดี รู้หน้าที่ มีน้ำใจ มีจิตอาสา ด้วยความเต็มใจและความสามัคคี เพื่อให้สังคมพัฒนา อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
 


6. วันสำคัญของไทย (เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก)
• เด็กได้รู้จักวันสําคัญของไทย ที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศาสนา และบุคคลสําคัญ
• เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ ที่มาของวันสําคัญของไทย
• ตระหนักรู้ถึงความสําคัญของวันสําคัญของไทย
• เรียนรู้หน้าที่กิจกรรมที่ทำในวันสําคัญของไทย
 
 

7. ฤดูกาลของไทย (ธรรมชาติรอบตัว)
• เด็กได้รู้จักฤดูกาลของไทยทั้ง 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
• เรียนรู้สภาพอากาศในฤดูกาลต่าง ๆ ของไทย
• รู้จักดูแลตนเองให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละฤดู
• สังเกตและปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละวัน
 
 

8. ของใช้ใกล้ตัวหนู (สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก)
• เด็กรู้จักของใช้ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน
• รู้จักวิธีใช้และประโยชน์ของของใช้ชนิดต่าง ๆ
• รู้จักวิธีการดูแลรักษาของใช้อย่างถูกต้อง
• ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาของใช้