ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

6 มาตรการลดหย่อนภาษี ปี 2562 มีอะไรบ้าง

วันที่ : 11/09/2019
remove_red_eye อ่านแล้ว : 920 คน
share แชร์

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เคาะมาตรการพยุงเศรษฐกิจกลางปี 2562 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 มาตรการพยุงเศรษฐกิจผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กลุ่มที่ 2 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายภายในประเทศ และระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) ประกอบด้วย 6 มาตรการ ดังนี้


1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ค่าที่พัก โรงแรม ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม


- สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองหลัก ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท
- สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรอง ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 20,000 บาท
ระยะเวลา 30 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2562

2. ส่งเสริมการซื้อสินค้าการศึกษาและกีฬา
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬาที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รับใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท ระยะเวลา 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2562

 

3. ส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สำหรับซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท ระยะเวลา 30 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2562


4. ส่งเสริมการอ่าน
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Book) ที่จ่ายให้แก่บริษัทหรือห้างหุ่นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท ระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562

* สำหรับผู้ใช้สิทธิช็อปช่วยชาติ วันที่ 1 – 16 ม.ค. 2562 ต้องนำมารวมด้วย ต้องไม่เกิน 15,000 บาท


5. ส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลา 30 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2562

6. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax)
ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายเป็นจำนวน 2 เท่า ของรายจ่ายลงทุนเพื่อรองรับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สำหรับรายจ่ายลงทุน ดังต่อไปนี้
1. เครื่องบันทึกการเก็บเงิน และ (Point of Sale) ระบบ POS ซึ่งเชื่อมโยงกับการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2. การพัฒนาระบบหรือค่าบริการเกี่ยวกับ
e-Tax Invoice & e-Receipt
3. การพัฒนาระบบหรือค่าบริการ e-Withholding Tax

ระยะเวลา 30 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2562
 

ที่มา : สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
หมายเหตุ : ยังไม่มีประกาศเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการ ข่าวที่ออกมาเป็นเพียงมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

วธ.ขานรับมาตรการภาษี “ซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้” 1.5 หมื่นบาท ส่งเสริมคนไทยซื้อหนังสือ-สนับสนุนคนไทยรักการอ่าน พร้อมบูรณาการร่วมมือภาครัฐ-เอกชน คลอดมาตรการ-รณรงค์คนไทยซื้อหนังสือเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
 

อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/prg/2985240

 

Subscribe to Our Newsletter